Политика за поверителност

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „Каравани БГ “ ООД с ЕИК: 206979810; гр. София, бул.Черни връх №80-82, ет. 1, ап.3, предоставя услуги на потребителите си посредством интернет сайта си www.karavani.bg услугите, които се предлагат посредством сайта, могат да бъдат зaявени за ползвани при условие, че потребителят приема без възражения условията, споменати в този документ. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на отметка на опцията „Запознат съм и приемам общите условия“, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване, преди да използвате сайтa “karavani.bg”, собственост на „Каравани БГ“ ООД (наричано накратко по-долу „Каравани БГ“). Тези общи условия представлява договор между Вас и „Каравани БГ“, с които получавате правото да използвате услугите на сайтa “karavani.bg” при спазване на условията по-долу. 

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и „Каравани БГ“. Чрез достъпа до и използването на  интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтът на „Каравани БГ“.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели.

Необходима информация за потребителите, съобразно българското законодателство: 

Наименование на собственика на сайта “karavani.bg” и доставчик на услугата : „Каравани БГ“ ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх №80, ет. 1, ап.3

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул.Черни връх №80, ет. 1, ап.3

ЕИК: 206979810;

ДДС №: BG206979810;

МОЛ:Николай Йорданов Неков

Телефон: (+359) 884 440 770

Електронна поща: n.nekov@gmail.bg

 

Полезни връзки: 

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр.София, пк.1000, ул.”И. Гешов”№15,

Телефон: (02) 940 20 46;

Факс: (02) 940 36 40; 

Електронна поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;

 

Надзорен орган: Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. ”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6

Телефон: (02) 933 05 65

Факс: (02) 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg 

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания доставчик на услугата, можете да използвате сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове. Директна връзка към към платформата за онлайн решаване на спорове – Онлайн решаване на спорове;

 

 

 • Пояснение на използваните термини.

 

„Интернет сайт“ е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя, при набор от потребителя на електронния адрес karavani.bg

„Потребител“ на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело от всяко възможно техническо средство електронния адрес или достигнало по друг начин до интернет сайта;

„Интерфейс“ е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

„Платформа“ е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството, при набор от потребителя на електронния адрес karavani.bg

„Браузър“ е компютърен софтуер, предоставящ възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

„Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Злоумишлени действия или бездействия“ са действия или бездействия, нарушаващи законите, интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, като: изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия в посочения по-горе смисъл.

„Информационна система / Система/“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

„Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт.

„IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

„Парола“ е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и служи за достъп до неговия персонален профил.

„Потребителско име“ е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с доставчик на услугата;

„Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

„Уебсайт / сайт („website“)“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Собственик на платформа“  е собственика на сайта karavani.bg, а именно “Каравани БГ” ООД с ЕИК: 206979810; гр. София, бул.Черни връх №80, ет. 1, ап.3.

„Място на настаняване“ е къмпинг с включен наем на каравана, палатка, куполна къща, глепинг, кемпер, кемперван, бунгало, стая в къмпинг, вила, къща за гости или апартамент, които се предлагат от рекламодателите с цел сключване на договор за наем. 

“Рекламодател“ е физическо или юридическо лице, използващо платформата за да промотира свой или чужди недвижими или движими вещи, с цел краткосрочно отдаване под наем на потребители. 

„Клиент“ е физическо или юридическо лице, което има потвърдена резервация и е сключило неформално споразумение за краткосрочно наемане на място за настаняване.

“Заемодател” е юридическото лице „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, с ЕИК: 131134023, лицензирано като Банка и съответно извършващо банкова дейност, което се явява партньор на платформата и предоставя възможността за сключване на договор за потребителски кредит с цел изплащане на вноски задължението към “Kaравани БГ” ООД, породено на основание сключения договор от разстояние за наем на място за настаняване.    

 

 

 • Характеристика на платформата. Предмет на договора.

 

Чл. 1 (1) Онлайн платформата “karavani.bg”, дава възможност на рекламодатели да предлагат обекти за настаняване под наем за период от 1 до 60 нощувки. Чрез платформата потребителите на сайта могат да извършват заявка за резервация за избрани от тях места за настаняване, както и: 

 1. Да извършват регистрация и създаване на профил за разглеждане на обектите за настаняване (вкл. цени, свободни дати за наемане и условия за ползване) и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.
 2. Да сключват краткосрочно договори за наем с рекламодателите, които предлагат места за настаняване;
 3. Да извършват плащания във връзка с направени резервации или сключени договори за краткосрочно наемане. 
 4. Да получават информация за нови услуги или места за настаняване, предлагани от Рекламодателите в платформата.
 5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с рекламодателите.

(2) При наличие на изпратена заявка и потвърждение от наша страна, потребителят и рекламодателят са обвързани в договорни отношения, съгласно настоящите общи условия

(3) От момента, в който резервацията е направена и потвърдена, ние сме единствено в ролята на посредник между Вас и мястото за настаняване, препращайки данните на вашата резервация към съответното място за настаняване.

 

Чл. 2 (1) Ползвателите сключват неформален договор за краткосрочно наемане на място за настаняване с рекламодателя, чрез платформата “karavani.bg“. Задълженията на страните по договора са изчерпателно описани в настоящите общи условия.

(2) По силата на сключения договор с конкретен Рекламодател, последния се задължава да предостави на потребителя за временно ползване обявеното място за настаняване. От своя страна Потребителят се задължава да заплати посочената цена в платформата. 

(3) Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация (брой гости, предпочитана дата за настаняване и освобождаване)  не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Рекламодателя в платформата “karavani.bg”

 

Чл. 3 (1) Потребителят в платформата „karavani.bg” и рекламодателите се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба се осъществяват чрез собственика на платформата и могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени при извършване на регистрация, ако потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 • Стъпки за изпращане на заявка за резервация на място за настаняване.

 

Чл. 4 (1) След като потребителят е избрал определено място за настаняване което да наеме и желае да изпрати заявка за резервация е необходимо да изпълни последователно следните действия, а след това да натисне бутонът „Резервирай“ 

  1. Да избере дати за настаняване и съответно дата на освобождаване

 

 • Да посочи броят на гостите, както и домашни любимци в случай че е приложимо.

 

(2) След изпълнение на горепосочените действия, потребителят ще бъде пренасочен към вътрешна страница, в която сте длъжни да въведете следните лични данни, с цел обработка на вашата заявка за резервация:

 1. Име и фамилия;
 2. Адрес, вкл. град, пощенски код, улица
 3. Електронна поща
 4. Телефон за връзка

 

Чл. 5 (1) След попълване на посочените лични данни, можете да изберете измежду следните методи за плащане:

  1. Банков превод – IBAN: BG23STSA93000029082216
  2. Онлайн плащане с карта – Visa, MasterCard, American Express, Discover Card, Japan Credit Bureau, UnionPay. 

 

 • Изплащане чрез договор за потребителски кредит, със заемодател TBI Bank в случай, че сумата не надвишава 30 000 лв. 
 • Изплащане на две равни вноски 

 

(2) Опцията “Банков превод“, (вкл. при необходимост от доплащане при промяна на резервацията) е достълна единствено при условие че до датата на настаняване остават повече от 3 календарни дни. При избор на тази опция, потребителят следва да заплати сумата в срок до 24 часа от момента на резервация

(3) При неизпълнение на условията по ал.2 свързани с крайния срок за плащане на дължимата сума, резервацията се анулира. Резервацията няма бъде анулирана единствено при представяне на платежното нареждане в посочените срокове или при условие че получите изрично уведомление собственикът на платформата. 

(4) При заявена опция “Изплащане чрез договор за потребителски кредит” потребителят влиза в директно договорно правоотношения със заемодателя, като се задължава  да заплати цената на всички наемни вноски и начислените към тях лихви, съобразно срок и при условията на  договор за потребителски кредит.  

(5) Опцията “Изплащане на две равни вноски” може да се използва само при условие че заявката за резервация е най-малко 14 календарни дни, преди момента на настаняване. Размерът и броя на вноските не подлежат на промяна или индивидуално договоряне с Администратора. Първата вноска се заплаща към момента на резервация, а втората вноска се заплаща както следва: 

 • При настаняване в периода 15.05-30.06, плащането следва да бъде направено най-късно до 14 дни преди датата на настаняване.
 • При настаняване в периода 01.07-31.08, плащането следва да бъде направено най-късно до 7 дни преди датата на настаняване.   

(6) При необходимост от издаване на фактура, такава се издава от собственика на платформата но единствено за размера на комисионната, която се начислява към всяка резервация. Необходимо условие за това е изрична заявка от потребителя в срок не по-късно от 24 часа от момента на резервацията. 

(7) Издаване на фактура за наемната цена на съответното място за настаняване е отговорност на рекламодателят. 

 

Чл. 6 (1) След избор на платежен метод, потребителят е длъжен отново да провери избраните дати и броят на гостите, както и да се съгласи с настоящите общи условия и политиката за поверителност. 

(2) След изпълнение на посочените действия за да бъде изпратена  заявката за резервация е необходимо да бъде натиснат бутонът „Потвърди и плати“.

(3) Потребителят получава съобщение, при условие че заявката за резервация е успешна. 

 

Чл. 7 (1) За улеснение на потребителя след успешно изпращане на заявка за резервация се създава профил с данните, които е въвел в процеса по чл. ** от настоящите общи условия.

(2) Собственикът на платформата, потвърждава извършената регистрация и генерира парола за достъп, която се предоставя чрез изпращане на електронно съобщение до посочения от потребителя имейл адрес. От този момент се счита, че процесът по регистрацията е завършен успешно и между потребителят и собственикът на платформата възникват договорни отношения, съгласно настоящите общи условия. 

(3) При извършване на регистрацията потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Последният се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

 

Чл. 8 (1) Общата сума, която се заплаща включва:

 1. Сума за нощувки – цена на нощувки спрямо избрания период и броят на гостите, които се настаняват.
 2. Допълнителни екстри – в размер договорен със собственика на платформата или рекламодателя.  
 3. Такса за обслужване – в размер на 4 % от сбора на горепосочените суми. 

(2) Размерът на общата сума може да бъде увеличен в размер посочен в процеса по изпращане на заявка за резервация при наличие на някое от следните условия:

 1. При наличие на домашен любимец
 2. При наличие на трети лица извън максимално определения брой, съгласно информацията налична в платформата.

 

 

 • Потвърждение на резервация.

 

Чл. 9 (1) В срок до 24 часа от извършването на резервацията, служител на “karavani.bg” се свързва с Вас и ви уведомява дали избраното място за настаняване е свободно за заявените дати. 

(2) Уведомлението се извършва единствено чрез изпращане на съобщение по електронната поща. Потребителите са длъжни да проверяват своята входяща поща, вкл. папката „СПАМ“ с оглед на възможността поради технически причини уведомлението да попадне в нея.

(3) При липса на възможност за настаняване, ще Ви бъде предложена друга възможност за същите дати ако е налична такава. При невъзможност за намиране на свободно място за настаняване, Ви уведомяваме за това по телефон и/или имейл и връщаме всички получени плащания в пълен размер.

(4) При условие, че бъде открито свободно място за настаняване за заявените дати, Ви уведомяваме по телефон, като предоставяме и информация относно условията за настаняване. При необходимост от доплащане или връщане на част от заплатената сума, условията се уговорят индивидуално между собственика на платформата и потребителя.

(5) Резервацията е успешна, единствено при потвърждение за настаняване и получено плащане в пълен размер, съобразно ценовите условия за съответното място за настаняване. Това се удостоверява единствено чрез предоставената електронна поща, освен ако потребителят не е заявил друго.

 

 

 • Процес по настаняване и освобождаване

 

Чл. 10 (1) Времето за настаняване в часовия диапазон от 13:30 до 19:30 часа. В случай, че има различни условия, клиентът се уведомяват изрично от собственика на платформата. 

(2) При условие, че клиентът желае да се настани след 19:30 часа, има задължение да уведоми за това собственикът на платформата, който да потвърди наличието на подобна възможност. 

 

Чл. 11 Клиентите се задължават да заплащат допълнителна туристическа такса в къмпинга, където е разположено резервираното място за настаняване. Таксата се определя от собственика на къмпинга.

 

Чл. 12 (1) Клиентите се задължават да се запознаят и да спазват условията на къмпинга, където се намира наетото място за настаняване. 

(2) Клиентите са длъжни да паркират моторни превозни средства (МПС) само на обособените за това места. Към всяко място за настаняване е допустимо да се паркира само едно МПС.

 

Чл. 13 Клиентите се задължават да спазват следните условия по време на настаняване:

 1. Да пазят тишина и да не нарушават реда и спокойствието в нощно време между 22:30 – 08:00 часа.
 2. Да не разполагат допълнителни обекти, като кемпери, палатки, тенти и други.
 3. Да не се разполагат никакви рекламни материали в каравани и/или в прилежащата зона към тях.

 

Чл. 14 (1) Собственикът на платформата няма отговорност за посрещане и изпращане на гостите.

(2) Собственикът на платформата няма отговорност в случай, че наетото място за настаняване не е почистено съобразно очакванията на клиента. Отговорността за почистване е в тежест на рекламодателя. 

 

Чл. 15 (1) Клиентите се задължават да уведомят собственика на платформата, в случай че при настаняване установят липса, имуществени вреди или негодност за употреба на движими вещи, които са посочени като налични в описанието на съответното място за настаняване.

(2) Клиентите се задължават да уведомяват собственика ако в периода до освобождаване на съответното място за настаняване са нанесени имуществени вреди или е налице негодност за употреба на движими вещи, които са били налични и в работещо състояние към момента на настаняване.

 

 

 • Специални правила за наем на кемпер

 

Чл. 16 (1) Настоящия раздел, изключват приложението на противоречащите му клаузи от общите условие по отношение сключване на договор за наем на място за настаняване от типа кемпер.
(2) За неуредените хипотези в настоящия раздел, субсидиарно се прилагат правилата на „КЕМПЕРИСИМО“ ЕООД, или “CAMPERISIMO” с ЕИК 205892968, достъпни на адрес: https://camperisimo.com/terms/

чл.17 (1) Посочената наемна цена за кемпер не включва наем в къпинг или друг паркинг, където може да бъде поставено и/или паркирано съответното място за настаняване. Наемната цена не включва допълнителната такса “депозит”, която се заплаща при предаване на съответния кемпер.

(2) Сключване на договор за наем на място за настаняване от типа кемпер е възможност единствено при кумулативното наличие на следните условия: 

 1. Навършена 25 годишна възраст, но не повече от 65 годишна възраст от лицето, което ще бъде водач; 
 2. Наличие на лична карта със срок на валидност не по-малко от 2 месеца след датата на изтичане на наемния период;
 3. Наличие на свидетелство за управление на МПС, категория “B” от водача с не по-малко от две години активен шофьорски стаж;
 4. Валидно и изрядно Свидетелство за Управление на МПС и контролен талон;

(3) Всеки потребител има право да избере услуги и екстри от  допълнителен списък, които се заплащат еднократно или за всяка нощувка, по време периода на наем. 

(4) Предаването на кемпера се извършва единствено от следните локации: 

 1. гр. София, ул. Околовръстен път 82; 
 2. гр. Варна, бул. “8-ми Приморски полк”, ул.”Арх.Манол Йорданов”, 9000

 

 

 • Съдържание и изпълнение на договора. Права и задължения на страните.

 

Чл. 18 (1) Собственикът на платформата се задължава спрямо всеки един потребител за следното:

 1. Да предоставя възможност за преглед на места за настаняване, тяхното местоположение, снимки, цена за нощувка, характеристики и друга относима информация от която се нуждае потребителя за да вземе информирано решение.  
 2. Да предоставя възможност на потребителите да ползват платформа за резервация на място за настаняване.
 3. Да осъществява комуникация в процеса по резервация и да съдейства на страните във връзка със сключването на договора за наем.
 4. Да обезпечи сигурността на личните данни, предоставяни в процеса по резервация и да гарантира защитата на електронните транзакции с банкови карти.
 5. Да окаже съдействие на страните при възникване на конфликт между тях по повод изпълнение на сключения договор.

Чл. 19 Собственикът на платформата разполага със следните права, спрямо потребителите и клиентите

 1. Да предоставя места за настаняване чрез платформата „karavani.bg”
 2. Да осъществява комуникация със рекламодателите от името на потребителите във връзка с резервация на място за настаняване
 3. Да получава плащане в пълен размер от името и за сметка на рекламодателя за наемния период на избраното място за настаняване чрез платформата „karavani.bg”
 4. Да получава допълнителна такса от всяка резервация, изрично посочена в процеса по резервация с цел да поддръжа и развива платформата „karavani.bg”, както и да покрива необходимите разходи за служители, хостинг, технически екип, платежни методи и други. 
 5. Да отказва резервация в случай, че съответното място за настаняване не е свободно съобразно направената заявка и няма възможност да бъде открито друго за същия период с подобни или идентични характеристики. 
 6. Да блокира достъпа на определен потребителски профил, в случай на установено нарушение на настоящите общи правила
 7. Да съдейства при възникнал конфликт между клиент и рекламодател с цел неговото разрешаване в интерес на двете страни
 8. Да обработва и съхранява получените лични данни с цел предоставяне на информация за резервацията, промоции и отстъпки, както и с цел маркетингови цели.    

Чл. 20 Рекламодателите в платформата имат следните задължения, спрямо потребители с които имат сключен договор за краткосрочно наемане на място за настаняване. 

 1. Да предадат вещта за ползване за периода, посочен в резервацията във вид и състояние, годно за нормалното и използване, съгласно нуждите и очакванията на клиента 
 2. Да осигурят безпретятствен достъп и спокойното използване на мястото за настаняване за периода, посочен в резервацията.
 3. Да осигури наличието на всички допълнителни принадлежности, описани в обявата, достъпна на платформата „karavani.bg”
 4. Да осигурят почистване на мястото за настаняване, преди и след настаняване на клиенти.
 5. Да съдействат при наличие на проблеми по време периода на резервацията
 6. Да осигури наличието на всички допълнителни принадлежности, описани в обявата, достъпна на платформата „karavani.bg”

Чл. 21 Рекламодателите в платформата съгласно договора за краткосрочно наемане с конкретен потребител имат следните права:

 1. Да получи възнаграждение за предоставяне правото на ползване на съответното място за настаняване, съгласно периода и определената цена за нощувка.
 2. Да получи допълнително възнаграждение по цени, определени в платформата „karavani.bg” при наличие на по-голям брой гости от определения за съответното място за настаняване, както и при наличие на домашни любимци.
 3. Да изисква връщане на вещта не по-късно от 11:00 часа в деня на освобождаване, освен ако друго не е уговорено между страните изрично.
 4. Да получи обезщетение при наличие на имуществени или неимуществени щети причинени от клиента в периода на настаняването.
 5. Да определя допълнителни условия за използване на съответното място за настаняване, за които е длъжен да уведоми клиентите не по-късно от момента на настаняване.  

Чл. 22 Потребителите в сайта имат следните задължения, спрямо Собственикът на платформата

 1. При ползване на предоставения достъп до електронната платформа да спазват приложимото българско и европейско законодателство, както и настоящите Условия за ползване
 2. Да не нарушават имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост, както и да да уведомяват незабавно „karavani.bg“ за всеки случай на извършено или открито нарушение.
 3. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Условия за ползване.
 4. Да не осъществява достъп до системата извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп и информацията за местата за настаняване, поместена на платформата.
 5. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин, както и да не  възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта “karavani.bg“, както да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта „karavani.bg“.
 6. При направена заявка за резервация, да се съгласят с Общите условия на съответното място за настаняване, да платят цената на избраното място за настаняване, както и да спазват поетите задължения съобразно условията за реда в къмпинга където е разположено мястото за настаняване, както и правилата, определени от всеки рекламодател в платформата.

(2) Потребителят има следните задължения към рекламодателя, съгласно договора за краткосрочно наемане на място за настаняване:

 1. Да заплатят възнаграждение за ползване на наетата вещ на собственика на платформата, който е упълномощен за подобни фактически действия от страна на рекламодателя
 2. Да спазват правилата в местата за настаняване, определени в настоящите общи условия, посочените от рекламодателя, както и общите правила на къмпинга в който се намира вещта.
 3. Да положи дължимата грижа с цел опазване на вещите в периода през който е наето съответното място за настаняване. 
 4. Да носи отговорност за действията на лицата с който използва съвместно мястото за настаняване, както и на третите лица, които допуска в него. 
 5. Да уведоми незабавно рекламодателя при наличие на противоправни посегателства върху вещта, предмет на договора, вкл. нанасяне на имуществени вреди на отделни движими вещи, които са посочени като принадлежност към мястото за настаняване. 
 6. Да освободят мястото за настаняване в срок до 11:00 часа в деня на освобождаване, освен ако друго изрично не е уговорено със съответния рекламодател. 

(3) Потребителят има следните права спрямо рекламодателя, съгласно договора за краткосрочно наемане на място за настаняване:

 1. Да получи достъп и да използва мястото за настаняване за периода, който е потвърден от страна на рекламодателя и собственика на платформата
 2. Да получи достъп и да използва всички описани движими вещи, които са налични като принадлежности в страницата на съответното място за настаняване в платформата „karavani.bg”
 3. Да претендира възстановяване на част от заплатената сума в случай на пълно или частично неизпълнение на задълженията на рекламодателя. 
 4. Да изпрати ревю, след приключване на престоя си чрез което може да изрази личните си впечатления и оценка за наетото от него място за настаняване на база обективни или субективни критерии, както и лично съобщение; 

 

 

 • Промяна и отказ от резервация

 

Чл. 23 (1) Всяка резервация, която е направена но не е заплатена, може да бъде отменена посредством профила на потребителя, както и чрез телефонно обаждане на тел: +359 899 964 872. Правилото се прилага при условие, че уведомлението за отмяна е направено в срок до 24 часа от момента на изпращането й. В този случай, потребителят не дължи никакви допълнителни такси и/или комисионни.

(2) Правилото не се прилага в случай че остават по-малко от 72 часа до момента на настаняване.

Чл. 24 (1) При желание за отмяна на платена и потвърдена резервация, се прилагат следните общи условия:

 1. При отмяна на резервацията до 14 календарни дни преди датата на настаняване – връщане на 100 % от заплатената сума;
 2. При отмяна на резервацията до 7 календарни дни (вкл.) преди датата на настаняване – връщане на 50 % от заплатената сума;

(2) В изрично посочените случаи, се прилагат специални правила, както следва: 

 1. При отмяна на резервацията до 30 календарни дни (вкл.) преди датата на настаняване – връщане на 100 % от заплатената сума;
 2. При отмяна на резервацията до 15 календарни дни (вкл.) преди датата на настаняване – връщане на 100 % от заплатената сума;

(3) Извън посочените срокове, освен ако друго не бъде уговорено между страните, потребителят няма право на отказ от договора, респ. да получи връщане на платената сума на основание чл.57 ал.1 т.12 от ЗЗП. Това правило се прилага и в случаите, когато резервацията е направена по-малко от 7 дни (вкл.), преди датата на настаняване. 

(4) При отказ от резервация на място, след настаняване, потребителят няма право да иска връщане на платената сума за остатъчния период, през който няма да се възползва от сключения договор.

(5) При необходимост от връщане на сумата, плащането от страна на собственика на платформата се извършва по същата банкова сметка на потребителя, която е използвана при първоначалното плащане в срок до 14 календарни дни. При желание парите да бъдат върнати по друг начин или по друга банкова сметка, потребителят е необходимо да изпрати изрично искане чрез имейл на адрес: contact@karavani.bg

 

 

 • Отстъпки и промоции

 

Чл. 25 (1) Потребителите и клиентите на платформата могат да получат ваучер на отстъпка в размер определен от рекламодателите в платформата при изпълнение на едно от следните условия 

 1. При резервация на най-малко 7 нощувки
 2. При резервация на най-малко 14 нощувки
 3. При резервация на най-малко 30 нощувки
 4. Постигане на определен брой нощувки на база минали резервации или достигане до определена изразходвана сума за нощувки на база минали резервации;
 5. Други условия, изрично посочени от собственика на платформата,

(2) Размерът на отстъпката е определен в обща сума в лева за целия период на резервацията и се приспада автоматично от първоначалната цена.

 

Чл. 26 Собственикът на платформата предоставя на случаен принцип, ваучер за отстъпка чрез специален промо код, който е валиден за всички места за настаняване, които са достъпни за резервация чрез платформата. Последните не са с еднаква продължителност, която е изрично посочена в кода. Кодовете са за всички налични места за настаняване.

 

 • Особени клаузи, които се прилагат спрямо лица, които имат качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите

 

Чл. 27 Правилата на настоящия Раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо ползватели, за които според данните, посочени при регистрацията в платформата с цел краткосрочно наемане на място за настаняване, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

 

Чл. 28 (1) Основните характеристики на услугите и обектите, предлагани от рекламодатели, посредством платформата, които са видими на съответната страница.

(2) Цената на услугите е крайна и се определя в български лева с включени всички данъци и такси и се посочва от собственика на платформата за всяка каравана. 

(3) Всяка обявена промоция е обозначен със специален знак. Продължителността на промоциите се определя от Собственика на платформата за всяка отделна промоция, като започва от деня, посочен в съобщението за намаление на цените и важи до посочената в него дата или до изчерпване на максимално определят брой отстъпки, но за период не по-дълъг от един месец и не по-кратък от два календарни ден.

(4) Стойността на допълнителните разходи свързани с услуги, които не са включени в крайната наемна цена се определя от Собственика на платформата или от рекламодателя и се предоставя като информация на потребителите при избиране на услугите за сключване на договора.

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на потребителя посредством в механизмите в платформата.

(6) Информацията, предоставена на потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата преди сключването на договора за покупко-продажба.

 

Чл. 29 (1) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата.

(2) Потребителят се съгласява, че Собственикът на платформата има право да приема авансово плащане от името на рекламодателите за сключените с потребителя договори.

(3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора със собственика на платформата като отправи писмено изявление до последния чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес в Приложение № 1  към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, собственикът на платформата възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. 

(5) Получените суми се възстановяват, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие по имейл за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с допълнителни разходи за собственика на платформата.

 

Чл. 30 Ако собственикът на платформата не може да изпълни договора поради това, че не разполага със свободен обект, той отказва направената регистрация и връща в пълен размер получените суми по повод сключения договор на потребителя. 

 

 

 • Защита на лични данни

 

Чл. 31 (1) „Каравани БГ“ полага дължимата грижа и носи отговорност за защита личните данни за потребителя, станала му известна по повод закупуване на услуги чрез сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2) Във формата, попълвана от потребителя при извършване на резервация потребителят обозначава задължителния и/или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. 

(3) С поставяне на отметка на опцията „Доброволно давам съгласието си за обработване на личните ми данни за целите на договора“,  потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в Общите условия ред и цели. 

(4) Ако желае, потребителят има правото след сключване на договора, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

 

Чл. 32 (1) „Каравани БГ“ ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. 

(2) Действията на потребителя в платформата „karavani.bg” и информацията за резервираните места за настаняване (брой, цена, конкретика) могат да бъдат използвани от „Каравани БГ“ООД за целите на директния маркетинг.

(3) „Каравани БГ“ ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. е получило изричното съгласие на потребителя в процеса по резервация на място за настаняване.
 2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 3. информацията е изискана от рекламодателят във връзка с нанесени материални или нематериални вреди, възникнали по време изпълнение на договора за краткосрочно наемане. 
 4. други посочени в закона случаи.

 

Чл. 33 Всеки потребител може да се запознае с нашата Политика за поверителност, в която са изброени изчерпателно личните данни които събираме и обработваме, целите, основанията, срокът, правата с които разполагате и друга относима информация съобразно българското и европейското законодателство.   

 

 

 • Отговорност на страните

 

Чл. 34 (1) Собственикът на платформата не носи отговорност и не може да му се вмени във вина, никое от следните:

 1. За вреди, причинени от некоректно поведение на рекламодатели и трети лица, промотиращи чрез сайта “karavani.bg”
 2. За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от рекламодатели или трети лица, промотиращи чрез сайта “karavani.bg”
 3. За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, линкове, банери, поставени в сайта “karavani.bg”
 4. За всички вреди, причинени на потребителите по време действие на договорните отношения между тях и рекламодателите, доколкото те не са пряка и непосредствена последица от действия/бездействия на собственика на платформата.
 5. За всички вреди, причинени на рекламодателите от потребителите по време на настаняването, собственикът на платформата няма задължение да съдейства при уреждане на възникналите противоречия.  
 6. За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта „karavani.bg“, независещи от екипа на същия.
 7. За качеството на услугата, условията в местата за настаняване и наличието на посочените в описанието на мястото за настаняване движими вещи, в случай на на предварително осъществен контакт между потребител и рекламодател, извън платформата, посредством гласови или текстови канали за комуникация.

(2) Собственикът на платформата не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които препятстват обективно изпълнението на договора.

(3) Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност собственика на платформата при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с 

 1. неизпълнение на някое от задълженията по този договор;
 2. нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;
 3. неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора;
 4. невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите;
 5. Нанесени материални щети и/или нематериални вреди на рекламодател, с който са имали сключен договор;

Чл. 35 Цялата достъпна информация относно предлаганите места за настаняване е получена от съответните рекламодатели. Последните носят пълна отговорност за точността, целостта и истинността на информацията (вкл. наличността). 

 

 

 • Изменение и прекратяване

 

Чл. 36 Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от собственика на платформата „karavani.bg”, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани клиенти.

(2) Собственикът на платформата и клиентите се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо клиента в един от следните случаи:

 1. след изричното му уведомяване и при условие, че клиентът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
 2. след публикуването им в платформата „karavani.bg” и при условие, че клиентът  не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля; или
 3. с изричното му приемане от потребител или клиент чрез платформата “karavani.bg”

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата eBag.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

Чл. 37 Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.ebag.bg/terms заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 

 • Заключителни разпоредби

 

Чл. 38 За връзка със собственика на платформата „Каравани БГ“ ООД, ЕИК: 206979810, със седалище и адрес на управление в гр.София, бул.Черни връх №80, ет.1 ап.3, използвайте посочените контакти и формата на сайта „karavani.bg”

Телефон за резервации: +359 899 964 872

Телефон за технически въпроси, плащания, партньорства: +359 884 440 770

Чл. 39 Предлаганите услуги се продават на редовни цени, като на всяка оферта е обявено подробно описание и цена. Всички обявени цени са в български лева. Цените са крайни и не подлежат на предоговаряне или промяна. 


Чл. 40 (1) Потребителят заявява, че е запознат с общите условия за извършване на плащания в интернет чрез платформата за интернет плащания Stripe (Страйп), достъпни на адрес: https://stripe.com/payment-terms/legal,  които приема безусловно.

Всички други условия и особености са посочени в условията към конкретната оферта, предмет на покупко-продажбата.
(2) При сключването на договора, потребителите се съгласят, че са запознати и ще спазват общите правила за безопасност и правилно използване на местата за настаняване, както и указанията на рекламодателите в това отношение.  

(3) Собственикът на платформата си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява изрично за това потребителя.Ако продължи да ползва сайта, потребителят изрично се съгласява с направените промени.

 

Чл. 41 Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

Чл. 42 Потребителят и Собственика на платформата се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

 

Чл. 43 Страните се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

Чл. 44 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.05.2021 г.

Общите условия са последно изменени на 01.05.2023 г.

Здравейте,
как можем да ви помогнем?